Το αρχαιότερο Ελληνικό λογοτεχνικό σωματείο – Έτος ιδρύσεως 1930
  
Επόμενη εκδήλωση

Μήνυμα Προέδρου

ΝΕΟΤΕΡΗ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

 

Έναρξη της νεότερης λογοτεχνίας  θεωρείται το έτος 1922 με τη μικρασιατική καταστροφή να επηρεάζει άμεσα τους Έλ­ληνες λογοτέχνες. Οι ποιητές αυτής της γενιάς εκφράζουν την απαισιοδοξία με κυριότερο εκ­φραστή τον Κώστα Καρυωτάκη. Ακολούθησαν και άλλοι όπως οι Μαρία Πολυδούρη, Ναπολέων Λαπαθιώτης, Tέλλos ‘Aγρας κ.α. Οι νέες φιλοσοφικές τάσεις  δε γινόταν να μη στιγματίσουν την ποίηση.  Το βασικό χαρακτηριστικό της ποιητικής ανανέωσης είναι η καθιέρωση του ελεύθερου στίχου και η εισαγωγή του υπερρεαλισμού, ενώ στην πεζογραφία καλλι­εργείται ιδιαιτέρως το αστικό μυθιστόρημα και εμφανίζονται κάποιες μοντερνιστικές τάσεις όπως ο εσωτερικός μονόλογος.

Κυριότεροι εκπρόσωποι της μο­ντέρνας ποίησης είναι οι Σεφέ­ρης, Εμπειρίκος και Εγγονόπου­λος. Σημαντικός σταθμός στην ποίηση είναι το έτος 1935. όπου ιδρύεται το περιοδικό Νέα Γράμ­ματα, με το οποίο συ­νεργάζονται οι κυριότεροι εκπρόσωποι της γενιάς. Μέσα στην ίδια δεκαετία δημοσίευσαν τα πρώτα ποιήματα σε ελεύθερο στίχο ο Ρίτσος και ο Βρεττάκος.

Οι πεζογράφοι που εντάσσονται στην «Γενιά του ’30» είναι σύνολο συγγραφέ­ων με συχνά διαφορετικά χαρα­κτηριστικά, αλλά με κοινό στόχο την ανανέωση της πεζογραφίας. Μια αξιοσημείωτη τάση που παρατηρείται μετά τη δικτατο­ρία του Μεταξά, το 1936, είναι η στροφή πολλών συγγραφέων στο άμεσο ή απώτερο παρελθόν. Σημαντικοί εκπρόσωποι είναι οι Μυριβήλης.   Βενέζης,  Καραγάτσης, Τερζάκης κ.ά.

 Η συγκέντρωση και ο συνασπι­σμός των πνευματικών  ανθρώπων της πε­ριόδου ήταν ιδέα του I. Γρυπά­ρη. Έτσι, το 1930, με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, ιδρύεται το πρώτο λογοτεχνι­κό σωματείο της Ελλάδος, η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών. Μεταξύ των ιδρυτικών μελών συγκαταλέγονται οι Παλαμάς,  Βουτυράς, Δροσίνης, Ξενόπου­λος κ.α. Πρόεδρος εκλέγεται ο Ιωάννης Γρυπάρης. Με τη δικτατορία του 1936, η Ένωση κλείνει ενώ το 1944 επανιδρύεται με πρω­τοβουλία του Δ. Καλογερό­πουλου. Το 1983 εκδίδεται για πρώτη φορά το περιοδικό “Λο­γοτεχνική Δημιουργία” αποτε­λώντας μέσο επικοινωνίας και πνευματικό βήμα των μελών της Ένωσης. Πρόγονος αυτής ήταν η εφημερίδα “Ενημερωτικόν Δελτίον Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών” (1972).

                                                                                                                                                 Λευτέρης Β. Τζοκας

Προεδρος  Ένωσης
Ελλήνων Λογοτεχνών

Αρχεία