Το αρχαιότερο Ελληνικό λογοτεχνικό σωματείο – Έτος ιδρύσεως 1930
  
Επόμενη εκδήλωση

Προκηρύξεις

logo enwsis

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών προκηρύσσει, για το έτος 2017, τους πιο κάτω Πανελλήνιους Διαγωνισμούς:

α) ΠΟΙΗΣΗΣ:       Μέχρι είκοσι (20) στίχους έμμετρους ή ελεύθερους.

β) ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ: Μέχρι  τέσσερις (4) σελίδες, μεγέθους Α4,  με θέμα: “Διαβάζοντας Νίκο Καζατζάκη”

γ) ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ: Μέχρι  τέσσερις (4) σελίδες, μεγέθους Α4

δ) ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: Μέχρι  πενήντα  (50) σελίδες, μεγέθους Α4

ε) ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: (Ποίηση ή Διηγήματα), τριών τυπογραφικών και άνω (Έκδοση 2016-2017)

Όλα  τα θέματα του διαγωνισμού είναι ελεύθερα και μέγεθος γραμματοσειράς arial 12.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Τα έργα να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα.

2. Να υποβληθούν σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα με ψευδώνυμο, το οποίο θα αναγράφεται στο επάνω δεξιό μέρος του κειμένου. Τα πραγματικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο) του διαγωνιζομένου να κλεισθούν σε μικρό φάκελο και στο εξωτερικό του μέρος να αναγραφεί το ψευδώνυμο. Τα πέντε αντίτυπα και ο μικρός φάκελος να σταλούν με απλή επιστολή (όχι συστημένη) στη διεύθυνση:

Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών

Τ. Θ. .8231  Τ.Κ. 102 10 Αθήνα

Στο επάνω αριστερό μέρος του φακέλου αποστολής να αναγραφεί το ψευ­δώνυμο.

3. Ημερομηνία υποβολής είναι μέχρι 31 Οκτωβρίου 2017. Θα λαμβάνεται υπό­ψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

4. Τα υποβαλλόμενα κείμενα δεν επιστρέφονται.

5. Ο χρόνος και ο χώρος της απονομής των βραβείων και επαίνων θα ανακοινω­θεί έγκαιρα τηλεφωνικώς στους ενδιαφερόμενους και θ’ αναρτηθεί από την 14η Δεκεμβρίου 2017 στις ιστοσελίδες  της Ένωσης: www.logotexnes. gr  και  ellineslogotexnes.gr

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης δεν μπορούν να συμμε­τάσχουν, καθώς και οι τιμηθέντες με πρώτο βραβείο σε προηγούμενους δια­γωνισμούς της Ένωσης.

7. Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων.

8. Η κρίση της Κριτικής Επιτροπής είναι αμετάκλητη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στο τηλέφωνο 210-3819571, καθημερινώς.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ                                      ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΡΛΙΔΑΣ

logo enwsis

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ  ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2017

Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών προκηρύσσει για το έτος 2017,  τους παρακάτω Πανελλήνιους και Παγκύπριους Λογοτεχνικούς  Διαγωνισμούς για Παιδιά και  Εφήβους:

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ: Συμμετοχή με ένα (1) ποίημα, έμμετρο με  ομοιοκαταληξία ή με ελεύθερο στίχο, έως  είκοσι (20) στίχους για μαθητές  Δημοτικού και έως τριάντα (30) στίχους για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, στην ελληνική γλώσσα  με θέμα  ελεύθερο. Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου μπορούν να συμμετέχουν και με ποίημα στην αγγλική γλώσσα.  Θα δοθούν Α΄,  Β΄ και Γ΄ Βραβείο και   Α΄,  Β΄ και  Γ΄ Έπαινος ανά κατηγορία[1].

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ: Συμμετοχή με ένα (1) διήγημα[2]  δακτυλογραφημένο σε σελίδα μεγέθους Α4,  με γραμματοσειρά Times New Roman 12, διάστιχο 1,0 και περιθώρια κανονικά, στην ελληνική γλώσσα  με θέμα ελεύθερο,  έως δύο (2) σελίδες για την πρώτη κατηγορία, τρεις (3) σελίδες για τη δεύτερη, τέσσερις (4) για την τρίτη και πέντε (5) για την τέταρτη. Θα δοθούν Α΄, Β΄ και Γ΄ Βραβείο και  Α΄, Β΄ και Γ΄ Έπαινος ανά κατηγορία.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Τα έργα να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα.
 2. Να υποβληθούν σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα.
 3. Στο πάνω δεξιό μέρος του κειμένου να αναγράφεται το ψευδώνυμο και η τάξη του διαγωνιζόμενου (π.χ. Ρόζα – Τάξη: Γ΄ Δημοτικού). Τα πραγματικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση,  τηλέφωνο, σχολείο και εκπαιδευτικός τάξης) του διαγωνιζόμενου να κλεισθούν σε μικρό φάκελο που θα μπει μαζί με τα πέντε αντίτυπα σε μεγαλύτερο.  Στο  εξωτερικό μέρος του μικρού φακέλου να αναγραφεί το ψευδώνυμο και στο εξωτερικό μέρος του μεγάλου φακέλου το ψευδώνυμο και  η κατηγορία του  διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχετε (π.χ. Ποίηση Α΄- Β΄- Γ΄ Δημοτικού, Διήγημα Λυκείου, Αγγλική Ποίηση Λυκείου κ.λ.π).
 4. Μαζί με τα έργα αποστέλλεται Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στο διαγωνισμό και να δημοσιευτεί το έργο του/της σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, στην περίπτωση που θα διακριθεί, εφόσον η χρήση του έργου θα γίνει για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ότι συμφωνεί με τους όρους της προκήρυξης. Η Υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται και αποστέλλεται μαζί με τα υποβληθέντα έργα. (Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας)
 5. Οι φάκελοι να σταλούν με απλή επιστολή (όχι συστημένη) στη  διεύθυνση:  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ,        Τ.Θ.  8231,   Τ.Κ. 10210,  ΑΘΗΝΑ                                                                                                                                                             
 6. Η συμμετοχή των μαθητών στους διαγωνισμούς είναι προαιρετική και θα διεξαχθούν εκτός του ωρολογίου προγράμματος.
 7. Ημερομηνία υποβολής μέχρι 31 Δεκεμβρίου  2017. Θα λαμβάνεται υπόψη η  σφραγίδα του ταχυδρομείου.
 8. Τα υποβαλλόμενα  έργα δεν επιστρέφονται. Όσοι διακριθούν θα ενημερωθούν έγκαιρα  τηλεφωνικώς.
 9. Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων.
 10. Η κρίση της Κριτικής Επιτροπής είναι αμετάκλητη.
 11. Διευκρινίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν έσοδα για την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λ.π.).
 12. H ημερομηνία, η ώρα και ο χώρος απονομής   των τιμητικών διακρίσεων θα  γνωστοποιηθούν  έγκαιρα μέσα από την ιστοσελίδα μας ellineslogotexnes.gr.
 13. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των  έργων και την  απονομή των τιμητικών διακρίσεων θα αναρτηθούν εγκαίρως  στην ιστοσελίδα μας.

Τα σχολεία μπορούν να κάνουν ομαδικές αποστολές ανά κατηγορία και είδος (π.χ. στέλνουμε μόνο τα διηγήματα των τάξεων Α΄- Β΄- Γ΄ στον ίδιο φάκελο, τα ποιήματα των ίδιων τάξεων μπαίνουν σε διαφορετικό φάκελο). Σε αυτή την περίπτωση στο εξωτερικό μέρος του μικρού φακέλου να αναγράφονται τα ψευδώνυμα των συμμετεχόντων και στο εσωτερικό να υπάρχει κατάσταση με επωνυμία,  διεύθυνση και   τηλέφωνο του σχολείου και τα πραγματικά στοιχεία των συμμετεχόντων (π.χ. 1. Ρόζα – Μαρία Αργυροπούλου, 2. Αετός – Κώστας Αγγελόπουλος κ.λ.π.).

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για να σας αποσταλούν ηλεκτρονικά αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής σε μορφή pdf χρειάζεται να δηλώσετε τη συμμετοχή σας  στέλνοντας email ως εξής:

Σε επισυναπτόμενο  αρχείο word αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων μαθητών με μικρά γράμματα και η κατηγορία του διαγωνισμού στην οποία συμμετέχουν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στο τηλέφωνο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών 2103819571, καθημερινώς και στην εκπαιδευτικό Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, Ταμία της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και υπεύθυνη των Λογοτεχνικών Διαγωνισμών, στα τηλέφωνα 2102931684,  και 6974240926.

ΜΕΛΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Καμπούρμαλη Ιωάννα,  Σχολική  Σύμβουλος

Μπατσίλας Κων/νος,  Σχολικός  Σύμβουλος

Παπαγεωργίου Γεώργιος,  Σχολικός  Σύμβουλος

Χαριδήμου   Κυριάκος  Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Κύπρος)

Παπαγεωργίου Σωτηρία   Δασκάλα-Σύμβουλος Γλωσσικού Μαθήματος (Κύπρος)

Φιλίππου  Μαρίνα Δασκάλα-Σύμβουλος Γλωσσικού Μαθήματος (Κύπρος)

Μπαλινάκου Παναγιώτα, Διευθύντρια  Δημοτικού – Μέλος  Ε.Ε.Λ

Παπαδημητρίου Δημήτριος, Δάσκαλος, πρώην Γ. Γρ. της Ε. Ε. Λ

Βαρδουνιώτη Φρόσω, Φιλόλογος

Γεωργατζόγλου Βασιλική, Φιλόλογος  – Μέλος  Ε.Ε.Λ 

Κακαϊδής Νικόλαος, Φιλόλογος – Μέλος  Ε.Ε.Λ

Λαμνάτου  Ελένη,  Φιλόλογος – Μέλος  Ε.Ε.Λ

Μαθιουδάκης Εμμανουήλ,   Φιλόλογος – Μέλος  Ε.Ε.Λ

Μπακλώρη  Ευαγγελία, Φιλόλογος.

Μπαμπούση Λύδια ,  Φιλόλογος.

Μπαστιάνου Λεμονιά,  Φιλόλογος – Μέλος  Ε.Ε.Λ

Παναγιωτοπούλου Μαρία,   Φιλόλογος

Παπαδιονυσίου Δέσποινα,   Φιλόλογος- Μέλος  Ε.Ε.Λ

Πούλου Χρύσα ,  Φιλόλογος – Μέλος  Ε.Ε.Λ

Χρήστου Ιωάννα,  Φιλόλογος – Μέλος  Ε.Ε.Λ

Αναστασιάδου Μαριάνθη, Φιλόλογος Αγγλικής  Γλώσσας

Μελίτσα  Αγγελική,   Φιλόλογος ΑγγλικήςΓλώσσας

Τίγκα  Μαρία,  Φιλόλογος Αγγλικής   Γλώσσας

Χαζίρογλου Λεωνίδας,  Φιλόλογος Αγγλικής Γλώσσας – Μέλος  Ε.Ε.Λ

Κοντούλη Εμμανουέλα,  Δασκάλα

Τζόκα – Ζήση Φρειδερίκη, Δασκάλα  – Μέλος  Ε.Ε.Λ 

Χατζηαλεξίου Αναστασία, Δασκάλα

Συντονισμός – Γραμματειακή υποστήριξη:

Ευθυμιοπούλου  Αγαπούλα,  Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου – Ταμίας  της  Ε.Ε.Λ.

Γιάχου Πολυξένη, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου – Αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Λ.


[1] 1η κατηγορία : A΄-Β΄- Γ΄ Δημοτικού, 2η κατηγορία: Δ΄- Ε΄- Στ΄ Δημοτικού, 3η κατηγορία: Γυμνάσιο,  4η κατηγορία: Λύκειο

[2]Γίνονται δεκτά όλα τα είδη αφηγηματικών κειμένων (παραμύθι, χρονογράφημα κ.λ.π)

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ                                              ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΡΛΙΔΑΣ

logo enwsis

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών προκηρύσσει για το έτος 2017, τους παρακάτω Πανελλήνιους και Παγκύπριους Μουσικούς  Διαγωνισμούς για  Παιδιά και Εφήβους μαθητές Δημοτικών,  Γυμνασίων και Λυκείων:

ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ: Οι διαγωνιζόμενοι ατομικά ή ομαδικά επιλέγουν, μελοποιούν  και ερμηνεύουν  ένα ποίημα Έλληνα ποιητή δικής τους επιλογής (φωνή, μονοφωνικό ή πολυφωνικό όργανο). Θα δοθούν Α΄, Β΄,  Γ΄ Βραβείο και   Α΄, Β΄,  Γ΄  Έπαινος ανά κατηγορία[1].

ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ: Οι διαγωνιζόμενοι ατομικά ή ομαδικά  ενορχηστρώνουν γνωστό τραγούδι δικής τους επιλογής ή  δικό τους έργο με το οποίο συμμετέχουν στην κατηγορία Μελοποίησης Ποίησης. Θα δοθούν Α΄, Β΄,  Γ΄ Βραβείο και  Α΄, Β΄, Γ΄ Έπαινος ανά κατηγορία.

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ (SOUNDTRACK): Οι διαγωνιζόμενοι ατομικά ή ομαδικά συνθέτουν μουσική για ταινία.Θα δοθούν Α΄, Β΄, Γ΄  Βραβείο και   Α΄, Β΄, Γ΄  Έπαινος ανά κατηγορία.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή με το ίδιο έργο σε περισσότερους του ενός διαγωνισμούς.  Για παράδειγμα με  ένα μελοποιημένο ποίημα που ερμηνεύεται και ενορχηστρώνεται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στους διαγωνισμούς: Μελοποίησης Ποίησης, και Ενορχήστρωσης.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Τα έργα να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα.
 2. Η ηχογράφηση να είναι καθαρή.
 3. Τα έργα να αποσταλούν σε μορφή mp3 με το όνομα της σύνθεσης στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση mousikoidiagonismoi@gmail.com ως εξής:  Στην περιοχή του θέματος να αναγράφεται η  κατηγορία του διαγωνισμού στην οποία συμμετέχουν (π.χ. Διαγωνισμός Ενορχήστρωσης Γυμνασίου).  Σε επισυναπτόμενο αρχείο word το οποίο θα έχει το ίδιο όνομα  με το mp3 να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση,  τηλέφωνο, σχολείο  και υπεύθυνος  εκπαιδευτικός).
 4. Μαζί με τα έργα  αποστέλλεται υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/ η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό  και να δημοσιευτεί το έργο του/της σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, στην περίπτωση που θα διακριθεί,  εφόσον η χρήση του έργου θα γίνει για εκπαιδευτικούς σκοπούς  και ότι συμφωνεί με τους όρους της προκήρυξης.  Η υπεύθυνη δήλωση  συμπληρώνεται, υπογράφεται, σκανάρεται και αποστέλλεται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση μαζί με τα υποβληθέντα έργα (υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας).
 5. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικά ή ηλεκτρονικά μουσικά όργανα
 6. Ημερομηνία υποβολής μέχρι 31 Δεκεμβρίου  2017.
 7. Όσοι διακριθούν θα ενημερωθούν έγκαιρα  τηλεφωνικώς.
 8. Η κρίση της Κριτικής Επιτροπής είναι αμετάκλητη.    
 9. H  ημερομηνία, η ώρα και ο χώρος απονομής των τιμητικών διακρίσεων θα γνωστοποιηθούν  έγκαιρα μέσα από την ιστοσελίδα μας ellineslogotexnes.gr.
 10. Η συμμετοχή των μαθητών στους διαγωνισμούς είναι προαιρετική και θα διεξαχθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.
 11. Διευκρινίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν έσοδα για την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λ.π.).
 12. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των  έργων και την  απονομή των τιμητικών διακρίσεων θα αναρτηθούν εγκαίρως  στην ιστοσελίδα μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στο τηλέφωνο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών 2103819571, καθημερινώς και στον μαέστρο κ. Νίκο Χριστοδουλή, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και  υπεύθυνο του Μουσικού Διαγωνισμού, στα τηλέφωνα 2130429351 και 6944327584.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Νικόλαος Χριστοδουλής, πρώην Μαέστρος Ε.Ρ.Τ.

Θαλής Τριανταφύλλου, Συνθέτης

Φρίξος Μόρτζος,  πιανίστας  (Λυρικής Σκηνή)

Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, Εκπαιδευτικός Μουσικής  Π.  Ε. – Συνθέτης

Νικόλαος Καζαμίας, Εκπαιδευτικός Μουσικής (Εκπαιδευτήρια «Δούκα»)

Κυριάκος Τσολάκης,  Εκπαιδευτικός Μουσικής  (Ωδείο Αθηνών)

Γεωργία Τσολάκη, Εκπαιδευτικός Μουσικής  (Συμφωνική  ορχήστρα  ΕΡΤ  – Ωδείο  Καλαμάτας,  Ωδείο Αθηνών)

Άννα Καπόνε – Πάπας,  Εκπαιδευτικός Μουσικής

Ειρήνη Τσολάκη,   Εκπαιδευτικός  Μουσικής

Συντονισμός – Γραμματειακή υποστήριξη: Πολυξένη  Γιάχου, εκπαιδευτικός Π. Ε.  – Αντιπρόεδρος της  Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών


[1]( 1η κατηγορία: Δημοτικό, 2η κατηγορία: Γυμνάσιο,  3η  κατηγορία: Λύκειο)

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ                                              ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΡΛΙΔΑΣ

Αρχεία